dotacje-ue

Do pobrania


pdf Regulamin
regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną

pdf Załącznik nr 1
zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej / aktualizacja

pdf Załącznik nr 2
zawiadomienie o cofnięciu zgody na otrzymanie faktur w formie elektronicznej

REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne wystawiania i przesyłania przez DBN Sp. z o.o. faktur drogą elektroniczną, zwane dalej Usługą
 2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528), zwane dalej „Rozporządzeniem”.
 3. Usługodawcą świadczącym opisane usługi drogą elektroniczną jest DBN Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Żwirki i Wigury 56d.
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej DBN Sp. z o.o (http://www.dbn.pl)
 5. Każdy klient korzystający z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wypełnieniem druku Zgody i rozpoczęciem korzystania z Usługi oraz przestrzegania jego postanowień.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia.

§ 2 Opis i warunki świadczenia Usługi.

 1. Faktura wystawiona i udostępniona w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Rozporządzenia jest równoznaczna z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej, stanowi dokument księgowy wystawiony przez DBN Sp. z o.o.

  Warunkiem korzystania z Usługi jest złożenie przez klienta pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawienie i otrzymanie faktury w formie elektronicznej (stanowiący załącznik nr 1). Powyższe oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej.
 2. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od następnego dnia po otrzymaniu podpisanej pisemnej zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 3. Faktura elektroniczna jest plikiem o formacie PDF z zapewnieniem autentyczności pochodzenia i integralność jej treści.
 4. Faktura elektroniczna lub jej awizo wysyłana jest na wskazany na formularzu zgody na otrzymywanie faktur adres poczty elektronicznej.
 5. Chwilą doręczenia faktury elektronicznej lub jej awiza jest moment wejścia wiadomości na wskazany na formularzu zgody serwer pocztowy.
 6. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 7. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych wyłącznie w formie elektronicznej faktur w sposób określony w Rozporządzeniu.

§3 Zmiany adresu e-mail i rezygnacja z Usługi

 1. Zmiany adresu e-mali, na który mają być wysłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej należy dokonać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku braku powiadomienia DBN Sp. z o.o. o zmianie adresu e-mail, informacje uważa się za skutecznie doręczone po wysłaniu ich na obecnie obowiązujący adres e-mail Klienta.
 3. Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymania faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji następuje na podstawie „Oświadczenia o wycofaniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej” stanowiącego załącznik nr 2.
 4. Ponowne uruchomienie Usługi wymaga ponownego złożenia oświadczenia (załącznik nr 1).

§4 Postanowienia końcowe

 1. DBN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej firmy pod adresem http://www.dbn.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.

Adres

 
ul. Żwirki i Wigury 56d
43-190 Mikołów
 
 
tel. 32 32 60 050
kom. 603 280 279
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Mapa

Mapa

Aplikacja mobilna

Obserwuj nas

Kalkulator wagi materiału